Vi hjälper er att fixa rören. Kontakta oss så gör vi en inspektion och ser vad ni behöver för att lösa ert stopp. Kanske behöver ni en stamspolning för att ordentligt rengöra rören. Är er fastighet äldre kan ett stambyte vara aktuellt. 

Kontakta oss

Snabb & prisvärd service

Vi har egna spolbilar som har möjlighet att rycka ut på kort varsel för att hjälpa dig med stamspolning eller att lösa problem med avloppet.

Erfarna & professionella

Alla våra medarbetare innehar adekvata certifikat och utbildningar. Vi är även försäkrade för att skydda dig som kund ifall att olyckan skulle vara framme.

Hjälp hela vägen

Är ni en BRF eller förening som är i behov av ett stambyte? Vi hjälper er från projektering till renovering och nya stammar. Kontakta oss för fri offert.

Stambyte

Stambyte är ett stort och viktigt arbete i alla fastigheter, oavsett om det gäller den egna villan, en BRF, eller kommersiella fastigheter.

Vid ett stambyte byts alla rör för avlopp och vatten. Det innebär stora ingrepp i huset, eftersom vi måste komma åt att byta rör som normalt är inbyggda och dolda. Dessutom måste rören bytas i alla våtutrymmen, något som i allmänhet innebär uppbrutna golv och väggar, och totalrenovering.

Vi hjälper till med stambyte i alla typer av fastigheter och ser till att ni tar er igenom det omfattande arbetet snabbt och effektivt, och med så små störningar för dig eller dina hyresgäster som möjligt.

Vi hjälper BRF:er, privatpersoner och företag med stambyte

Vi hjälper dig med stambyte oavsett typ och storlek på huset eller byggnaden. Vi väkomnar BRF:er och fastighetsbolag, såväl som privatpersoner som kunder och anpassar våra tjänster efter dig. För oss är inget stambyte för stort eller för litet.

Vi anpassar våra tjänster efter dina behov och oavsett hur stort eller litet jobbet är kan du vara säker på att vi genomför ditt stambyte på ett snabbt, effektivt och professionellt sätt, med ett slutresultat enligt dina önskemål.

Från projektstadiet till nytt badrum och bytta stammar

Att genomföra ett stambyte är ett omfattande arbete som lätt blir betungande. Speciellt för styrelsen i en större BRF kan det bli ett överväldigande arbete att sköta planering, koordination och kommunikation med alla bostadsrättsinnehavare.

Därför hjälper vi er genom hela stamrenoveringen, från projektering och planering till färdigbytta stammar och återställda byggnader med renoverade badrum och våtutrymmen.

Oavsett hur stort eller litet arbetet är kan du med varm hand överlämna det till oss. Från det att du godkänt offerten och gjort din beställning tar vi hand om hela projektet och ser till att hela arbetet blir korrekt och ordentligt gjort till sista kakelfogen, helt utan att du behöver anstränga dig.

Lagar rör

Avloppsrör kan behöva lagas av flera orsaker. Avloppsrör i gjutjärn kan rosta sönder, men det kan också bli problem med att plaströr spricker eller att rör glider isär på grund av sättningar.

Vanligaste sättet att laga rör är att ersätta skadade delar, men beroende på problemets typ, placering och omfattning kan andra åtgärder vara bättre.

Röranalys

Vid en röranalys går vi igenom dina befintliga avloppsrör. Vi filmar rören med kamera och kan då upptäcka både problem som är akuta och saker som kan behöva åtgärdas snart för att du inte ska få problem senare.

Med röranalys får du en god bild av tillståndet för dina avloppsrör och kan välja rätt åtgärd från början.

Relining

Vid relining ger vi dig helt nya avloppsrör utan att bryta upp golv och väggar, som vid ett traditionellt stambyte.

Relining går till så att vi sprutar in plast invändigt i dina befintliga rör. Plasten härdar och bildar ett nytt, tätt avloppsrör, inuti dina befintliga rör. Du får helt nya avlopp, men slipper allt renoveringsarbete.

Stamspolning

Vid stamspolning kommer vi med en spolbil och spolar igenom husets nät av avloppsrör för att skölja bort avlagringar och eventuella proppar som kan finnas. 

Stamspolning är den effektivaste formen av avloppsrensning. En stamspolning löser upp stora stopp i avloppen som orsakas av fett, smuts, hår etcetera. 

Vanliga frågor om stambyte

Stambyte är ett stort och dyrt arbete och det är många som har frågor eller känner tveksamhet inför vad det egentligen innebär och hur det går till.

Här hittar du svaren på några av de vanligaste frågorna vi får när det gäller stambyte.

Hur ofta du måste göra stambyte beror på rören, men också på yttre faktorer som vattenkvalitet. Avloppsrör av bra kvalitet kan utan vidare hålla i 40 eller 50 år, men det är inte helt ovanligt med stambyte efter 30 år.

Om avloppen utsätts för aggressiva kemikalier behöver de bytas tidigare än vid mer skonsam användning. Om rören börjar spricka eller visa andra tecken på att vara i dåligt skick är det hög tid att fundera över stambyte.

En annan faktor som kan påverka hur ofta stambyte behövs är vattnets hårdhet. I områden med hårt vatten kommer färskvattenledningarna med tiden att få kalkbeläggningar invändigt, som till slut sätter igen dem.

Kostnaden för stambyte beror på husets storlek och hur mycket rör som behöver bytas. Kostnaden påverkas också mycket av vilken standard som önskas på våtutrymmena efter renoveringen.

Man brukar planera stambyten så att de görs när det är dags att renovera badrummen. Många gånger väljer man att höja standarden i samband med renoveringen, vilket drar upp kostnaden, men det är inte alltid nödvändigt att byta ut allt. Genom att behålla befintligt porslin och välja enklare standard går det att få ned kostnaden.

Det billigaste alternativet är ofta att inte göra stambyte alls, utan istället välja relining.

Ett stambyte är så omfattande arbete att det vore dumdristigt och slösaktigt att inte byta alla rör för avlopp och färskvatten. Däremot är det inte nödvändigt att göra stambyte i hela fastigheten samtidigt.

I en byggnad med flera uppgångar som har separata stammar är det fullt möjligt att göra stambytet i en uppgång i taget, om detta underlättar för fastighetsägare och hyresgäster. Det går därmed att göra arbetet i etapper.

Något som oftast inte ingår i stambyte är byte av cirkulationsrör för värmesystemet. Dels utsätts de inte för samma slitage som andra rör och dels är de ofta inbyggda på andra ställen än där rör för avlopp och färskvatten går.

Ja och nej. När vi planerar ett stambyte gör vi det alltid i samråd med fastighetsägaren och de som bor eller arbetar där, för att se till att arbetet stör så lite som möjligt. Samtidigt är det ofrånkomligt att arbetet tidvis både bullrar och dammar, så i vissa fall kan det vara nödvändigt med alternativa lokaler under en kortare period.

Eftersom stambyte innebär helrenovering av våtrum är det förstås inte möjligt att använda toaletter och badrum under tiden de renoveras. Det brukar lösas genom alternativa lösningar som bodar med dusch och toalett, eller genom att våtutrymmen renoveras i etapper, så att det alltid finns fungerande toaletter att tillgå.

Stambyte bör göras när befintligt rörsystem nått sin tekniska livslängd, eller när man börjar få så omfattande problem med avloppen att bästa alternativet är att byta alltihop. Normalt räknar man med 30-50 år mellan stambyten, men det går inte ange ett exakt intervall, eftersom varje rörsystem är unikt.

Med moderna metoder för relining går det ibland att slippa det omfattande renoveringsarbete som ett stambyte medför. En förutsättning är att befintliga rör är i tillräckligt bra skick för att en relining ska vara meningsfull.

Ofta upptäckt problem inför en relining, som gör att delar av rörnätet behöver repareras. Om vi hittar väldigt mycket problem kan det i slutändan vara bättre med stambyte än relining.

En annan faktor som påverkar är färskvattenledningarnas tillstånd. I områden med hårt vatten kan ledningarna behöva bytas på grund av kalkavlagringar och i så fall är det lika bra med ett komplett stambyte.

Det kan vara dags att börja fundera på stambyte när husets rörsystem närmar sig sin tekniska livslängd. Samtidigt är den tekniska livslängden inte någonting mer än en indikation på vad du kan förvänta dig.

 

Det bästa sättet att avgöra om det är dags för stambyte är att låta genomföra en rörinspektion. Det innebär att husets avloppsrör filmas från insidan, vilket ger tydlig information om rörens skick.

 

Om rörinspektionen visar att allt är frid och fröjd går det att skjuta upp stambytet och även om brister hittas kan det hända att det räcker med riktade åtgärder och reparationer.

 

Om en rörinspektion visar att rören är mycket slitna och visar tendenser till att spricka i stor omfattning vet du säkert att det är hög tid att börja planera stambyte.

Stamspolning innebär att avloppsrören i en byggnad spolas igenom med hett vatten under tryck, för att på så sätt skölja bort smuts och avlagringar som med tiden brukar sätta sig på insidan.

Att genomföra stamspolning regelbundet, med några års mellanrum är ett bra sätt att hålla husets avloppsrör i gott skick och att undvika problem med stopp eller dåligt flöde. Stamspolning tar inte lång tid och i allmänhet kan den göras genom befintliga rensluckor och andra ställen där avloppet går att komma åt utan att göra åverkan på byggnaden.

Om husets rörsystem börjar bli gammalt kan det vara bra att i samband med stamspolning även genomföra en rörinspektion med kamera, för att se om det eventuellt finns problem som behöver åtgärdas eller om det börjar bli dags för stambyte.

Ja. Eftersom stambyte innebär att alla rör för avlopp och färskvatten byts måste alla badrum och andra våtutrymmen renoveras, eftersom rör i golv och väggar måste bytas.

I äldre byggnader är det vanligt att både toalettstolar och golvbrunnar är av äldre typ som inte godkänns av försäkringsbolag eller som är omoderna på andra sätt och som därför måste bytas.

Även om ett våtutrymme måste renoveras vid stambyte är det dock inget tvång att byta ut allt eller att göra någon lyxrenovering. Det går att välja enklare och billigare alternativ som ger nyrenoverad och godkända våtutrymmen till relativt låg kostnad.

Försäkringsbolagen kräver att du underhåller din fastighet för att de ska ersätta skador. Det innebär till exempel att du inte kan skjuta upp underhåll som stambyte hur länge som helst och ändå räkna med att de ersätter dig för skador.

Går det riktigt långt kan försäkringsbolaget hävda att du varit vårdslös och helt vägra betala ersättning vid en vattenskada. Vanligare är att de ersätter direkta skador men att de inte betalar för reparation och utbyte av rör, eftersom de anser att rören nått sin tekniska livslängd och ändå måste bytas.

Relining är ett alternativ till stambyte, som innebär att rören inte byts utan att nya rör istället gjuts inuti de gamla. Relining är ett gångbart alternativ till stambyte under förutsättning att avloppsrören är i tillräckligt gott skick och att rörsystemet inte har andra allvarliga problem som innebär att rören måste bytas.

Relining är ett mycket skonsamt alternativ som innebär minimala ingrepp i byggnaden. Speciellt för hyresgäster och bostadsrättsinnehavare är det ett mycket attraktivt alternativ eftersom det bara innebär några timmars arbete i deras lokaler eller lägenheter och att alla våtutrymmen lämnas intakta.

Relining kan i allmänhet bara göras på avloppsrör, så en förutsättning för att det ska vara ett bra alternativ är att byggnadens färskvattenrör är i tillräckligt bra skick eller att de kan bytas utan omfattande åverkan på huset.

Funderar du på stambyte?

Kontakta oss per telefon eller mail om du har frågor eller behöver hjälp med stambyte. Vi besöker dig gärna på plats och ger dig skriftlig offert inom ett par dagar.

För många mindre fastighetsägare, speciellt privatpersoner, är stambyte ett projekt som har stor påverkan både på huset och på ekonomin och man kan känna stor oro och osäkerhet inför att genomföra ett så omfattande projekt.

Vi finns här och hjälper dig gärna med rådgivning och utvärdering av olika alternativ. Känner du dig osäker på om det är dags för stambyte hjälper vi dig gärna med en rörinspektion för att ge dig ett bättre beslutsunderlag.

För BRF:er och kommersiella fastighetsägare erbjuder vi fullservicelösningar där vi sköter hela kedjan från projektering till färdigrenoverade badrum med nya stammar.

Hör av dig så berättar vi mer!